Czynniki wpływające na jakość mleka kóz rasy polskiej białej uszlachetnionej
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Celem podjętego cyklu badań było określenie wpływu wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na wydajność i jakość mleka kóz uzyskiwanego w przebiegu całej laktacji. Szczegółowa tematyka dotyczyła następujących zagadnień: - określenie zależności między polimorficzną formą CSN1S1 a składem fizykochemicznym i wybranymi parametrami technologicznymi mleka kóz w okresie całej laktacji; - oszacowanie zmian w koncentracji całkowitego cholesterolu w mleku kóz, w zależności od systemu żywienia oraz fazy laktacji; - ustalenie rozmiarów lipolizy tłuszczu mleka kóz, mierzonej ilością powstających wolnych kwasów tłuszczowych, w powiązaniu z liczbą komórek somatycznych, liczbą drobnoustrojów lipolitycznych i porą roku; - określenie zmian w koncentracji podstawowych makro- i mikroelementów w mleku kóz, utrzymywanych w jednakowych warunkach i żywionych dietami w pełni pokrywającymi ich zapotrzebowanie pokarmowe w różnych stadiach laktacji, - ocena zmian w składzie chemicznym oraz profilu kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka kóz w różnych stadiach laktacji. Badania przeprowadzono w okresie 6 lat na zarodowych kozach mlecznych rasy polskiej białej uszlachetnionej. Zwierzęta pochodziły ze stada hodowlanego należącego do IGHZ PAN w Jastrzębcu. Wyniki badań można podsumować następująco: - kozy, które w genotypie posiadają "mocne" warianty CSN1S1, cechuje niższa dzienna wydajność mleka. Jednakże mleko od zwierząt o wymienionym genotypie odznacza się wyższą koncentracją białka całkowitego, białek kazeinowych i tłuszczu oraz korzystniejszymi parametrami technologicznymi w porównaniu z mlekiem uzyskanym od zwierząt, które w genotypie posiadają tzw. "średnie" warianty badanego białka, - wartość wskaźnika wyrażającego stosunek ilości cholesterolu do ilości tłuszczu w mleku była ściśle związana z miesiącem laktacji, zawartością tłuszczu w mleku, jego ilością wydalaną w dobowej ilości mleka oraz z dzienną wydajnością mleka, - bezpośrednio po udoju poziom wolnych kwasów tłuszczowych w mleku był stosunkowo niski i zbliżony w poszczególnych porach roku, - mleko pochodzące od pierwiastek zawierało mniej bakterii psychrotrofowych w porównaniu z mlekiem kóz starszych, - liczba komórek somatycznych, pozostawała w związku z zawartością składników mineralnych. Rosnącej liczbie komórek somatycznych towarzyszył spadek koncentracji K i Fe oraz wzrost zawartości: Na, Ca, P, Cu, i Mg, - profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka kóz zmieniał się istotnie wraz z przebiegiem laktacji; zwiększał się udział kwasów jednonienasyconych i wielonienasyconych, które są najbardziej pożądane z dietetycznego punktu widzenia.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close