Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

pojazdy
pojazdy konne
vehicles
carriages
contributors: 0
views: 1773
Dyrektywa 2000/53/WE z 10 sierpnia 2000 r. nakłada obowiązek zorganizowania na terenie krajów członkowskich zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji (ang. end-of-life vehicles - ELV). Zgodnie z jej zaleceniami, pojazdy te powinny trafic do zakładów zajmujacych sie recyklingiem, które sa zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie punktów zbiórki pojazdów.
logistics
logistyka
contributors: 0
views: 1951
Koncepcja logistyki zwrotnej w krajowej literaturze logistycznej jest prezentowana w niewielkim zakresie, co zwraca uwagę na potrzebę intensyfikacji badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Konieczność pogłębiania wiedzy dotyczącej logistyki powtórnego zagospodarowania wypływu z faktu, iż cykl życia produktu w ostatnich latach ulega systematycznemu skracaniu.
recycling
spółki notowane na gpw w warszawie
recykling
companies listed on the warsaw stock exchange
contributors: 0
views: 1842
Zagadnienie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga uwzględnienia cyklu życia pojazdu. W szerokim ujęciu można wyróżnić jego cztery główne fazy: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja oraz usuwanie z użytkowania.
logistics
logistyka
contributors: 0
views: 1696
Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia i roli logistyki zwrotnej przedsiębiorstwa - koncepcji, której znaczenie systematycznie wzrasta. Przesłanki ekonomiczne powodują, że zamknięte łańcuchy logistyczne wpływają na efektywność systemów logistycznych przedsiębiorstw, dlatego zachodzi potrzeba zarówno poznania modeli teoretycznych, jak i znalezienia praktycznych rozwiązań. W artykule przedstawiono pojęcie i istotę logistyki zwrotnej ze zwróceniem uwagi na zamknięty łańcuch...
logistics
logistyka
contributors: 0
views: 1869
Pojęcie logistyki zwrotnej w dostępnych opracowaniach krajowych i zagranicznych jest definiowane przez różnych autorów w sposób często bardzo odmienny, zarówno w odniesieniu do istoty, jak i zakresu koncepcji. W wielu pracach można znaleźć terminy takie, jak: logistyka odpadów, logistyka odwrotna, logistyka odzysku, logistyka powtórnego zagospodarowania czy dystrybucja odwrotna, które są stosowane najczęściej do opisu odwrotnego kierunku przepływu strumieni rzeczowych, zwi...
logistyka
logistics
contributors: 0
views: 1752
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie logistyki zwrotnej dla prawidłowo funkcjonującego łańcucha dostaw. Podkreślono najważniejsze cechy przepływów odwrotnych w ramach koncepcji logistyki zwrotnej. Wskazano i omówiono filary teorii zrównoważonego rozwoju precyzujące istotę koncepcji logistyki zwrotnej. Przedstawiono ogólne tendencje w rozwoju logistyki zwrotnej zwracając uwagę na kontekst, w jakim definiowano koncepcję. Poruszono również kwestię stosowanej terminologii w ...
logistics
logistyka
contributors: 0
views: 1715
W artykule zwrócono uwagę na czynniki wspierające rozwój logistyki zwrotnej. Wskazano na trzy rodzaje czynników, do których zaliczają się czynniki ekonomiczne, prawo w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz świadomość ekologiczna konsumentów. W rozważaniach w szczegółowy sposób omówiono przyczyny zwrotów w logistyce zwrotnej, w kolejności zwracając uwagę na zwroty w procesie wytwarzania, zwroty w procesie dystrybucji oraz zwroty od klientów. Scharakteryzowano również...
logistics
economic policy
logistyka
polityka gospodarcza
contributors: 0
views: 1745
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania koncepcji logistyki zwrotnej jako wsparcia dla realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę na ewolucję koncepcji logistyki zwrotnej i jej stan rozwoju jako dziedziny wiedzy. Jednocześnie podkreślono niedostatek opracowań o charakterze całościowym w zakresie logistyki zwrotnej, zwłaszcza w literaturze krajowej, które mogłyby stanowic podstawę do zmiany postrzegania działalności gospodarczej przez menedżerów kierując...
systemy informatyczne
logistyka
computer systems
zarządzanie
contributors: 1
views: 1599
terminologia
internet protocols
logistics
logistyka
contributors: 0
views: 1615
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close