Contact
no email address
no telephone number
no website

Zgłoś naruszenie


Write recomendation:


Do you want to add this user to user list ?

electric power
elektroenergetyka
energy technology
energetyka
contributors: 0
views: 467
W artykule przedstawiono wybrane, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania europejskiego rynku energii elektrycznej oraz jego najwiekszych graczy. Przedmiotem prezentacji sq instytucje i organizacje międzynarodowe, koordynujqce dziaiania podmiotów krajowych w zakresie transgranicznego przesyłu energii oraz regulacji rynku. Pełniq one bowiem istotną rolę w procesie tworzenia w Europie jednolitego, konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Polega ona na rozwiązywaniu z...
elektroenergetyka
energia
energy
jakość energii elektrycznej
contributors: 0
views: 584
W artykule przedstawiono główne determinanty bezpieczeństwa energetycznego kraju, do których należą niezawodność źródeł i wytwarzania energii, niezawodność systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, jakość dostarczanej energii oraz jakość obsługi klienta. Jego motywem przewodnim stało się bezpieczeństwo zasilania energią elektryczną krajów członkowskich Unii Europejskiej związane ze stanem i jakością zarządzania infrastrukturą przesyłową. Dla podkreślenia wagi problemu odwoła...
koszty
costs
contributors: 0
views: 441
Artykuł poświęcony jest prezentacji problemu kosztów osieroconych, które pojawiły się w procesie tworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Po raz pierwszy kwestia ta ujawniła się w USA, a dokładnie w Kalifornii, później dotknęła ona gospodarki krajów członkowskich UE, w których jej rozwiązanie nabrało znaczenia po wejściu w życie Dyrektywy 96/92/UE, określającej zasady działania jednolitego rynku energii elektrycznej. Zadanie to nie należy do łatwych, ze względ...
polityka turcji
nuclear history
nuclear power
energetyka jądrowa
contributors: 0
views: 460
W artykule przedstawiono stan energetyki jądrowej oraz perspektywy jej rozwoju w krajach członkowskich UE. Za podstawowe kryterium prezentacji przyjęto nastawienie tych krajów do rozwoju energetyki jądrowej, jest ono bowiem bardzo zróżnicowane, co jest efektem oddziaływania czynników ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i politycznych. W szczególności bardzo ważną rolę w kształtowaniu tego nastawienia odgrywają kwestie bezpieczeństwa jądrowego i bezpieczeństwa dostaw...
electric power
electricity
elektryczność
electrical engineering
contributors: 0
views: 426
Artykuł poświęcony jest prezentacji czynników przyczyniających się do unifikacji zasad handlu energią elektryczną między państwami członkowskimi UE. Uznano za nie stosowanie reguł Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization - WTO) i Traktatu Karty Energetycznej, standardu Europejskiej Federacji Handlujących Energią (ang. European Federation of Energy Traders - EFET) oraz mechanizmu rozliczania kosztów tranzytu energii elektrycznej CBT (ang. Cross Border Tar...
rynek energii elektrycznej
rynki finansowe
financial markets
rynki
contributors: 0
views: 553
Niniejszy artykuł poświęcony jest prezentacji aktualnego stanu infrastruktury przesyłowej w Europie w kontekście kształtowania się na jej obszarze regionalnych rynków energii elektrycznej. Wymiana energii w ich obrębie a następnie między nimi stanowi etap na drodze w kierunku utworzenia jednolitego, europejskiego rynku energii elektrycznej. W artykule wskazano istniejące transgraniczne linie przesyłowe między państwami europejskimi tworzącymi poszczególne rynki regionalne ...
energy
thermodynamics
energia
elektroenergetyka
contributors: 0
views: 595
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest technologią stosowaną ze względu na poważne korzyści energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne. Wywiera ono także pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Głównym paliwem stosowanym w kogeneracji UE pozostaje gaz ziemny, który umożliwia wysoką efektywność wykorzystania paliwa i tym samym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i równowagi bilansu energetycznego Wspólnoty. Stąd też UE podejmuj...
energia
energetyka
energy technology
energy
contributors: 0
views: 668
Zaprezentowano prawne i ekonomiczne instrumenty wsparcia rozwoju kogeneracji oraz stanu w państwach UE. Wymieniono mechanizmy wsparcia kogeneracji w poszczególnych krajach UE. Podano podstawowe parametry charakteryzujące skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej w UE. Rygorystyczne wdrożenie wszystkich środków oszczędności energii przyjętych po 2001 r. może przynieść państwom UE powrót do poziomu zużycia energii z 1990 roku.
energy technology
energetyka
contributors: 0
views: 326
Zmiana podmiotowej struktury rynku energii jest bardzo ważnym efektem restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest ona rezultatem ich dążenia do wzmocnienia swojej konkurencyjności na liberalizującym się rynku energii, a zwłaszcza rynku energii elektrycznej. Trend ten jest silny zwłaszcza w Unii Europejskiej, w której proces otwierania rynków energii elektrycznej i gazu zakończył się 1 lipca 2007 roku. Stan ten ma przynieść m.in. możliwość swobodneg...
retail markets
energetyka
financial markets
energy technology
contributors: 0
views: 388
Omówiono procesy konsolidacji pionowej przedsiębiorstw energetycznych w UE w ostatnich latach. Celem konsolidacji ma być zwiększenie konkurencyjności dużych firm na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej. Przykłady zachodnioeuropejskie pokazują, iż integracja pionowa korzystnie wpływa na standing finansowy firm energetycznych. Instytucje finansowe są bowiem bardziej skore do udzielania kredytów na preferencyjnych warunkach przedsiębiorstwom, które kontrolują cały łańc...
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close