Subject
Location
Document Type
15 October 2013
contributors: 1
views:
$JQLHV]ND.á\VLN8U\V]HN .$3,7$à=$*5$1,&=1<:352&(6,( 35<:$7<=$&-,35=('6,ĉ%,2567: ::2-(:Ï'=7:,(àÏ'=.,0 :352:$'=(1,( 3U\ZDW\]DFMD SU]HGVLĊELRUVWZ SDĔVWZRZ\FK NWyUD UR]SRF]ĊáD VLĊ ZUD] ]SURFHVHPSU]HPLDQJRVSRGDUF]\FKSRUPLDáDQDFHOXSU]HGHZV]\VWNLP JUXQWRZQą
15 October 2013
contributors: 1
views:
.DWDU]\QD.DUZDFND ),1$162:$1,(,1)250$7<=$&-,32/6.,(- 6à8ĩ%<='52:,$ :352:$'=(1,( 3URFHVZGUDĪDQLD V\VWHPyZ LQIRUPDW\F]Q\FK MHVW LQZHVW\FMąQLHXQLNQLRQą L VWDQRZLZ\]ZDQLH GOD ]DU]ąG]DMąF\FK MHGQRVWNDPL RSLHNL ]GURZRWQHM: RE OLF]XSODQRZDQ\FK L SU]HSURZDG]DQ\FK UHIR
14 October 2013
contributors: -
views:
podzielona jest na trzy rozdziały. Pierwszy obejmuje mało znane juwenilia reżysera, rozdział drugi filmy, w których dominantą tematyczną jest obraz inicjacji, zaś trzeci - utwory odnoszące się do problematyki historyczno-politycznej.
14 October 2013
contributors: -
views:
14 October 2013
contributors: -
views:

1

2

3

4

5

Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close