Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. II)
3
14
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

W artykule zwrócono uwagę na znaczenie logistyki zwrotnej dla prawidłowo funkcjonującego łańcucha dostaw. Podkreślono najważniejsze cechy przepływów odwrotnych w ramach koncepcji logistyki zwrotnej. Wskazano i omówiono filary teorii zrównoważonego rozwoju precyzujące istotę koncepcji logistyki zwrotnej. Przedstawiono ogólne tendencje w rozwoju logistyki zwrotnej zwracając uwagę na kontekst, w jakim definiowano koncepcję. Poruszono również kwestię stosowanej terminologii w odniesieniu do pojęcia logistyka zwrotna oraz problem nieścisłości występujący w tym obszarze. W dalszej części rozważań scharakteryzowano główne determinanty rozwoju logistyki zwrotnej. Wskazano cztery zasadnicze punkty widzenia na logistykę zwrotną - przyczyny zwrotów, sposób funkcjonowania logistyki zwrotnej, przedmiot przepływów zwrotnych oraz podmioty logistyki zwrotnej i sformułowano hipotezę wyjaśniającą wzajemne relacje występujące między tymi czynnikami.
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close