PRZEPŁYW NA POWIERZCHNI CHONDROCYTU ELEMENTEM TRIBOLOGII MIKROŁOŻYSK
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Streszczenie

W niniejszej pracy autor dokonuje porównania pomiędzy przepływami cieczy w cienkich warstwach smarującej mikro-łożyska o średnicach czopa nie przekraczających 1mm a rozkładami prędkości w mikro-warstewkach cieczy opływającej komórki chrząstki stawowej w bioreaktorach.
Dokładne przebadanie mechanizmu rozkładu prędkości cieczy w super cienkich warstewkach zalegających na powierzchniach komórek chrząstki stawowej podczas hodowli w bioreaktorze pozwoli optymalizować proces smarowania inteligentnych mikro łożysk, w których współpracujące powierzchnie mogą w trakcie eksploatacji zmieniać swoje geometrie i dostosowywać się do warunków zewnętrznych.

Rozpatrywane w pracy przepływy cieczy lokalizowane są na powierzchniach o wymiarach 20m20m mają a grubość warstwy osiąga często wartość poniżej 10 nanometrów.
Zdobyte doświadczenia w trakcie wyznaczania numerycznego prędkości cieczy rzędu wartości kilku mikrometrów na sekundę w bioreaktorach potwierdzone wynikami doświadczalnymi uzyskanymi przy wykorzystaniu Mikroskopu Sił Atomowych umożliwią zdaniem autora wyznaczenie właściwych sił tarcia oraz wykorzystanie przedstawionej teorii przy wyznaczaniu sił tarcia i współczynników tarcia w inteligentnych mikro-łożyskach, gdzie współpracujące powierzchnie podobnie jak chondrocyty będą zmieniać geometrię, osiągając odkształcenia postaciowe
The present research is financially supported within the frame of the TOK–FP6, MTKD-CT-2004-517226

FLOW ON THE BIO-CELL SURFACES AS AN ELEMENT OF MICROBEARING TRIBOLOGY


Abstract

In this paper author presents the comparisons between lubricating flows in the thin layer liquids occurring in micro-bearings for a journal diameter not greater than 1 mm and with the velocity distributions existing in liquid micro-layers flowing around the cartilage cells in bioreactors.
The exactly testing of mechanisms of liquid velocity distributions inside super thin layers laying on the cartilage cell surfaces during the cultivation in bioreactors enables to know the optimization of lubrication process in intelligent micro-bearings, where cooperating surfaces
could be change geometry and adapt to the external conditions during the exploitation.
Fluid flows presented in thin layer about 10 nanometers height are localized in this paper on the surfaces about 20m20m.
Experiences gained during the numerical determination of velocity values in the level of some micrometers per second in bioreactors confirmed with the experimental measurement data obtained by means of Atomic Forces Microscope (AFM) enable to need the presented theory for determination of the friction forces and friction coefficient occurring in slide bearing and in an intelligent microturbine, where cooperating surfaces similarly as chondrocytes will be change your geometry and shape.
Keywords:liquid velocty, chondrocytes, super thin layer, micro-bearings
Acknowledgement

The present research is financially supported within the frame of the TOK–FP6, MTKD-CT-2004-517226
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close