Finansowanie informatyzacji polskiej służby zdrowia
Abstrakt:
Oceny

Nikt jeszcze nie ocenił tego dokumentu.

Zaloguj się, żeby ocenić.

.DWDU]\QD.DUZDFND
),1$162:$1,(,1)250$7<=$&-,32/6.,(-
6à8ĩ%<='52:,$
:352:$'=(1,(
3URFHVZGUDĪDQLD V\VWHPyZ LQIRUPDW\F]Q\FK MHVW LQZHVW\FMąQLHXQLNQLRQą
L VWDQRZLZ\]ZDQLH GOD ]DU]ąG]DMąF\FK MHGQRVWNDPL RSLHNL ]GURZRWQHM: RE
OLF]XSODQRZDQ\FK L SU]HSURZDG]DQ\FK UHIRUPSROVNLHM VáXĪE\ ]GURZLDSUREOH
PDW\NDLQIRUPDW\]DFMLDZV]F]HJyOQRĞFLVSRVREyZMHMZSURZDG]DQLDVWDMHVLĊ
FRUD]EDUG]LHMSRSXODUQD
6WDQ LQIRUPDW\]DFML SROVNLHM VáXĪE\ ]GURZLD SRZRGXMH ĪH 3ROVND SODVXMH
VLĊ SRQLĪHM ĞUHGQLHMZĞUyGSDĔVWZHXURSHMVNLFK FR ĞZLDGF]\RSRWU]HELH V]\E
NLHMLHIHNW\ZQHMUHDOL]DFMLSURMHNWyZ]WHJRREV]DUX:HGáXJUDSRUWX)URVWDQG
6XOOLYDQSUDZLHZV]\VWNLH]EDGDQ\FKREV]DUyZLQIRUPDW\]DFMLZ\PDJDMąJUXQ
WRZQHMSRSUDZ\IXQNFMRQRZDQLD3U]HV\áDQLHEDGDĔODERUDWRU\MQ\FKSUDNW\F]QLH
Z3ROVFHQLHIXQNFMRQXMH&RZLĊFHMW\ONRRNOHNDU]\RJyOQ\FKNRU]\VWD
]NRPSXWHUyZ]DSLVXMąFKLVWRULĊFKRUyESDFMHQWyZ1LHVWHW\ZGDOV]\PFLąJX
SDOFyZNLPHG\F]QHQLH]DXZDĪDMąĪHVSUDZQHSU]HSURZDG]HQLHLQIRUPDW\]DFML
QLHW\ONRSR]ZROL]DRV]F]ĊG]LüF]DVLSLHQLąG]HOHF]WDNĪH]ZLĊNV]\HIHNW\ZQRĞü
G]LDáDQLDLSRSUDZLMDNRĞüĞZLDGF]RQ\FKXVáXJ
3RGVWDZRZ\P SUREOHPHP GRW\F]ąF\P ZGUDĪDQLD V\VWHPyZ LQIRUPDW\F]
Q\FKMHVWLFKRJURPQ\NRV]W:W\PREV]DU]H]SRPRFąSU]\FKRG]LU]ąGSU]HG
VWDZLDMąFSURMHNW\ZGUDĪDQLDV\VWHPyZLQIRUPDW\F]Q\FKZVSyá¿QDQVRZDQ\FK]H
ĞURGNyZ8QLL(XURSHMVNLHM:GDOV]\PFLąJXMHGQDNQLH]RVWDáDXVWDORQDZVSyOQD
GODFDáHJRNUDMXVWUDWHJLDSRU]ąGNXMąFDVSRVRE\ZGUDĪDQLDL]DVDG\¿QDQVRZDQLD
LQIRUPDW\]DFML&RZLĊFHMXNV]WDáWRZDá\VLĊ WU]\ URG]DMH¿QDQVRZDQLD UHDOL]R
ZDQH]SURJUDPyZUHJLRQDOQ\FKZSRV]F]HJyOQ\FKZRMHZyG]WZDFKLVWQLHMHWDN
ĪHZLHOHPRĪOLZRĞFLX]\VNDQLDGR¿QDQVRZDQLDMDNLHGDMąĞURGNLXQLMQH
&HOHP DUW\NXáX MHVW SUyED DQDOL]\ VSRVREyZ ¿QDQVRZDQLD LQIRUPDW\]DFML
SROVNLHMVáXĪE\]GURZLD
 0JU .DWHGUD )LQDQVyZ 3XEOLF]Q\FK ,QVW\WXW...
Cookie:
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zamknij