Development of Financial Markets and Economic Growth: Case of Poland and Ireland
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Wpływ rozwoju rynków finansowych na wzrost gospodarczy jest jednym z kontrowersyjnych
problemów w teorii ekonomii. Wyniki badań R. Levine’a i innych ekonomistów zajmujących się
tym zagadnieniem wydają się potwierdzać statystycznie istotny związek między rozwojem rynków
finansowych a wzrostem gospodarczym. Celem referatu jest odpowiedź na pytanie czy występuje
statystycznie istotny związek między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym
w przypadku Polski i Irlandii. Badaniami objęto w przypadku Polski okres 1994–2007, zaś w przy-
padku Irlandii okres 1996–2007. Wybór okresu wynikał z dostępności danych statystycznych,
dotyczących badanego zjawiska w obu krajach. W referacie zaprezentowano wyniki wybranych
badań innych autorów oraz wyniki badań własnych autora.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close