Mechanizmy warunkowania ewaluatywnego: rola uświadomienia i asocjacji w nabywaniu preferencji
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Warunkowanie ewaluatywne (warunkowanie ocen) to mechanizm zmiany reakcji afektywnej na pierwotnie neutralne bodźce w wyniku ich powtarzanej ekspozycji w towarzystwie bodźców afektywnych (pozytywnych lub negatywnych). Warunkowanie ewaluatywne jest zjawiskiem będącym podstawą nabywania i modyfikacji afektywnego komponentu postaw wobec, między innymi, obiektów społecznych. Mimo prawie 30 letniej tradycji badań nad tym zjawiskiem, ciągle kontrowersje wzbudza zarówno problem roli, jaką odgrywa uświadomienie w kształtowaniu się preferencji, jak i zagadnienie natury samego procesu warunkowania. Pierwszym celem projektu była weryfikacja hipotez dotyczących roli uświadomienia percepcyjnego bodźców i uświadomienia relacji między nimi w efektywności warunkowania ewaluatywnego. Drugim celem było ustalenie natury mechanizmu odpowiedzialnego za zmianę postaw wskutek warunkowania ocen. Innymi słowy, odpowiedź na pytanie o to, czy reakcja afektywna na określony obiekt powstaje w wyniku przywołania skojarzonych z nim źródeł afektu (mechanizm asocjacyjny), czy też jest skutkiem zmiany nacechowania afektywnego uwarunkowanego bodźca. Przeprowadzono 3 serii badań eksperymentalnych. W pierwszej serii badań zweryfikowano założenia dotyczące asocjacyjnego mechanizmu nabywania i zmiany preferencji. Kluczowa manipulacja poległa na zróżnicowaniu częstości występowania par bodźców neutralnych i afektywnych. Pozwoliło ona na oszacowanie siły względnego udziału dwóch mechanizmów, asocjacyjnego i afektywnego, w warunkowaniu ewaluatywnym. W drugiej serii badań testowano hipotezy dotyczące roli świadomości w warunkowaniu ewaluatywnym. Kluczowa manipulacja polegała na degradacji czasu ekspozycji bodźców neutralnych i/lub afektywnych oraz obciążeniu zasobów uwagowych. Wykazano, że warunkowanie ewaluatywne jest procesem zachodzącym pomimo braku uświadomienia obecności zarówno obiektów warunkowanych, jak i źródeł afektu. Trzecia seria badań, w której manipulowano poziomem obciążenia zasobów uwagowych, pozwoliła na udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę uświadomienia współwystępowania bodźców neutralnych i afektywnych. Wyniki tych badań pokazały, że proces warunkowania zachodzi mimo ograniczenia zasobów uwagowych i braku uświadomienia współwystępowania bodźców.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close